• mietapieprzona
 • fastidious
 • nikotyna
 • beattman
 • Evowe
 • redstripes
 • dippi
 • LittleJack
 • pozdrawiam
 • alberta
 • gazda
 • MyBlackWings
 • malinowykisiel
 • Matijaszek
 • predictableannie
 • carly
 • puszka
 • homeless
 • majamil
 • alkochol
 • suzannekhaleen
 • daqua
 • sztukamatorka
 • gniewosadka
 • twice
 • sassygoat
 • peper
 • gosiabokiej
 • michaelle64
 • josephine
 • tortureme
 • teberlash
 • wastingmytime
 • aknatazs
 • novocaine
 • morelight
 • majewsky
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

5472 0863 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viafreska freska
6486 3812
Reposted fromsavatage savatage viafreska freska
2278 c9d3
Alice in Nukeland by Alejandro Dini
7243 5568 500

isfies:

Adam und Eva | www.isfies.de

Reposted fromverschwoerer verschwoerer
0836 e846 500
6103 55c3 500
Reposted from777727772 777727772 viagreens greens
6877 ed4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawasnae wasnae
0835 ebd8 500
6108 67cf 500
5890 3e2a 500
Reposted fromGIFer GIFer viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
7111 3680 500
Reposted fromidiod idiod viacorvax corvax
Reposted fromFlau Flau viasztukamatorka sztukamatorka
3791 1516 500
7359 f47a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasztukamatorka sztukamatorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl